Tack för allt

Den 25 maj 2018 har Henry of Sweden stängts ned på grund av i laga kraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i vardagligt tal benämnt efter engelskans General Data Protection Regulation (GDPR).

Har ni några frågor relaterade till GDPR vänder ni eller till vår avdelning för GDPR på gdpr@henryofsweden.com.

Vi tackar för allt stöd och förtroende som vi har fått. Vi är både stolta och glada över resan som vi har fått vara med om med Henry of Sweden. Våra produkter har använts över hela världen. Från Singapore, Australien, Vietnam, Malaysia, New York, Tokyo, England, Nederländerna och sist men inte minst i Göteborg.

Frågor som inte är relaterade till GDPR kan sändas till info@henryofsweden.com.

Allt gott önskar vi från ledningen på Henry of Sweden.

Ange lösenord:

Administratörsinloggning